• Durada: 2 o 3 cursos
 • Estudis: Batxillerat
Milà i Fontanals

Matèries:

 • Tutoria
 • Anglès
 • Educació física
 • Història
 • Filosofia
 • Història de la Filosofia
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Ciències per al món contemporani
 • Treball de recerca
 • Matemàtiques CCSS I i II
 • Llatí I i II
 • Hª del món contemporani
 • Empresa I i II
 • Literatura universal
 • Geografia
 • Psicologia i Sociologia
 • Literatura Catalana
 • UF’s de cicles de GS
 • tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO) o
 • tenir el títol de tècnic o tècnica d'un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior o tècnica superior d'un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca) o
 • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats amb el títol de GESO o el de tècnic o tècnica. L'homologació s'acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si encara es troba en tràmit, presentant el “volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.