Universitat

Els estudis de grau permeten obtenir una formació de caràcter general, directament orientada a l'exercici d'activitats professionals o bé a la preparació per a una formació avançada més especialitzada, mitjançant els estudis de màster universitari.

+ VES-HI

Campus Igualada-UdL

Enginyeria i informàtica

 • Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística +VES-HI
 • Grau en Enginyeria Química +VES-HI
 • Grau en Enginyeria Informàtica +VES-HI

Economia i empresa

 • Grau en Administració i Direcció d'Empreses +VES-HI

Enginyeria i empresa

 • Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en Administració i Direcció d'Empreses +VES-HI

Ciències de la Salut

 • Grau en Infermeria +VES-HI
 • Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia +VES-HI

Batxillerat

El batxillerat forma part de l'educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s'organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot oferir una preparació especialitzada als alumnes d'acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

+ VES-HI

Modalitats d'Humanitats i Ciències Socials +VES-HI

 • Institut Badia i Margarit 
 • Institut Joan Mercader 
 • Institut Milà i Fontanals 
 • Institut Pere Vives 
 • Acadèmia Igualada
 • Escola Pia

Modalitats de Ciències i Tecnologia +VES-HI

 • Institut Badia i Margarit 
 • Institut Joan Mercader 
 • Institut Milà i Fontanals 
 • Institut Pere Vives
 • Acadèmia Igualada 
 • Escola Pia

Modalitat d'Arts +VES-HI

 • Institut Joan Mercader 
 • Escola Pia 

Batxibac

Batxillerat professionalitzador

Cicles Formatius de Grau Superior 

Els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) són estudis postobligatoris d'educació superior i capaciten per a l'exercici de diverses professions. Tenen una durada de dos cursos acadèmics i s'organitzen per famílies professionals. Proporcionen el títol de tècnic superior i permeten incorporar-se a estudis universitaris.

+ VES-HI

Activitats físiques i esportives

 • Ensenyament i Animació Socioesportiva: Institut Milà i Fontanals
 • Condicionament Físic: Acadèmia Igualada

Administració i gestió

 • Administració i Finances: Institut Milà i Fontanals

Arts gràfiques

 • Gràfica Publicitària: La Gaspar, Escola Municipal d'Art i Disseny 
 • Gràfica Audiovisual: La Gaspar, Escola Municipal d'Art i Disseny

Comerç i màrqueting

 • Comerç Internacional: Institut Milà i Fontanals 

Electricitat i electrònica

 • Automatització i Robòtica Industrial: Institut Milà i Fontanals 
 • Automoció: Institut Milà i Fontanals

Informàtica i comunicacions

 • Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma: Institut Milà i Fontanals 
 • Desenvolupament d'aplicacions web: Institut Milà i Fontanals

Instal·lació i manteniment

 • Mecatrònica Industrial: Institut Milà i Fontanals

Química

 • Laboratori d'Anàlisi i Control: Institut Milà i Fontanals 

Sanitat

 • Higiene Bucodental: Institut Milà i Fontanals

Serveis socioculturals i a la comunitat

 • Educació Infantil: Institut Milà i Fontanals 
 • Educació Infantil: Acadèmia Igualada 
 • Integració Social: Institut Milà i Fontanals

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) són estudis postobligatoris i capaciten per a l'exercici de diverses professions. Tenen una durada de dos cursos acadèmics i, com els CFGS, s'organitzen per famílies professionals. Proporcionen el títol de tècnic i permeten incorporar-se a altres cicles o a batxillerat.

+ VES-HI

Activitats físiques i esportives

 • Guia de Medi Natural i Temps Lliure: Acadèmia Igualada
 • Guia de Medi Natural i Temps Lliure: Institut Milà i Fontanals

Administració i gestió

 • Gestió Administrativa: Institut Milà i Fontanals

Arts gràfiques

 • Assistència al Producte Gràfic Imprès: La Gaspar, Escola Municipal d'Art i Disseny
 • Artesania de Complements de Cuir: La Gaspar, Escola Municipal d'Art i Disseny

Comerç i màrqueting

 • Activitats Comercials: Institut Milà i Fontanals

Electricitat i electrònica

 • Instal·lacions de Telecomunicacions: Institut Milà i Fontanals
 • Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques: Institut Milà i Fontanals

Informàtica i comunicacions

 • Sistemes Informàtics i Xarxes: Institut Milà i Fontanals

Instal·lació i manteniment

 • Manteniment electromecànic: Institut Milà i Fontanals

Química

 • Operacions de Laboratori: Institut Milà i Fontanals

Sanitat

 • Cures Auxiliars d'Infermeria: Institut Milà i Fontanals
 • Farmàcia i Parafarmàcia: Institut Milà i Fontanals

Serveis socioculturals i a la comunitat

 • Atenció a les Persones en Situació de Dependència: Institut Milà i Fontanals

Tèxtil, confecció i pell

 • Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils, Perfils Gèneres de Punt: Institut Milà i Fontanals

Transport i manteniment de vehicles

 • Carrosseria: Institut Milà i Fontanals
 • Electromecànica de Vehicles Automòbils: Institut Milà i Fontanals

Programes de Formació i Inserció

Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. L'objectiu dels PFI és proporcionar-los, d'una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l'altra, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

Els PFI s'organitzen en diferents famílies professionals.

+ VES-HI

 • Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura: Institut Milà i Fontanals
 • Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic: Institut Milà i Fontanals
 • Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis: Institut Milà i Fontanals
 • Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica: Escola Pia
 • Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració: Escola Pia
 • Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics: Escola Pia

Itineraris Formatius Específics

Els itineraris formatius específics són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l'any natural que inicien l'itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària.

+ VES-HI

 • Auxiliar de vendes i atenció al públic: Institut Milà i Fontanals

Conservatori de Música

Aquests ensenyaments proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los per estudis superiors.

+ VES-HI

 • Estudis professionals de música: Escola - Conservatori Municipal de Música d'Igualada

Escola d'Adults

L'educació d'adults comprèn les activitats d'aprenentatge que, en el marc d'aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

+ VES-HI

Escola de Formació d'Adults Anoia:

 • Graduat en Educació Secundària (GES) amb el suport de l'IOC
 • Curs de preparació a les proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)
 • Curs de preparació a les proves d'accés a la universitat de +25 i +45 anys