• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGM
Milà i Fontanals

Característiques:

Serveis socioculturals i a la comunitat
2.000 hores (2 cursos acadèmics). Formació en el centre de treball: 383 hores
Presencial
 • Organització de l'Atenció a les Persones en Situació de Dependència
 • Atenció Sanitària
 • Atenció Higiènica
 • Atenció i Suport Psicosocial
 • Característiques i Necessitats de les Persones en Situació de Dependència
 • Teleassistència
 • Suport Domiciliari
 • Suport a la Comunicació
 • Destreses Socials
 • Primers Auxilis
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball
Pràctiques en institucions i empreses del sector assistencial
 • Assistent o assistenta de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis.
 • Governant i subgovernant o governanta i subgovernanta de persones en situació de dependència en institucions.
 • Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat.
 • Auxiliar d'ajuda a domicili.
 • Assistent o assistenta d'atenció domiciliària.
 • Treballador o treballadora familiar.
 • Auxiliar d'educació especial.
 • Assistent o assistenta personal.
 • Teleoperador o teleoperadora de teleassistència
 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 • al món laboral
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.