• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGM
Milà i Fontanals

Característiques:

Electricitat i electrònica
2.000 hores (2 cursos acadèmics). Hores d’estada a l’empresa: 317 hores
Presencial
 • Automatismes Industrials
 • Instal·lacions Elèctriques Interiors
 • Instal·lacions de Distribució
 • Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis
 • Instal·lacions Domòtiques
 • Instal·lacions Solars Fotovoltaiques
 • Màquines Elèctriques
 • Instal·lacions Elèctriques Especials
 • Electrònica
 • Electrotècnia
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball
Formació Dual
 • Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis
 • Instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics
 • Electricista de construcció
 • Electricista de manteniment
 • Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics
 • Muntador o muntadora d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges
Amb aquest títol s'obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.
 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 • al món laboral
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.