• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGS
Milà i Fontanals

Característiques:

Electricitat i electrònica
Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics)
Formació en l’institut:
 • Modalitat no dual: 1617 hores
 • Modalitat dual: 1320 hores
Hores de formació en un centre de treball:
 • Modalitat no dual: 383 hores
 • Modalitat dual: 1000 hores
Presencial
 • Sistemes Elèctrics, Pneumàtics i Hidràulics
 • Sistemes Seqüencials Programables
 • Sistemes de Mesura i Regulació
 • Sistemes de Potència
 • Documentació Tècnica
 • Informàtica Industrial
 • Sistemes Programables Avançats
 • Robòtica Industrial
 • Comunicacions Industrials
 • Integració de Sistemes d'Automatització Industrial
 • Projecte d'Automatització i Robòtica Industrial
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Formació en Centres de Treball
Formació en empresa i formació dual
 • Cap d'equip de supervisió de muntatge i de manteniment de sistemes d'automatització industrial
 • Verificador o verificadora d'aparells, quadres i equips elèctrics
 • Cap d'equip en un taller electromecànic
 • Tècnic o tècnica en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial
 • Tècnic o tècnica de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial
 • Programador i controlador o programadora i controladora de robots industrials
 • Tècnic o tècnica en disseny de sistemes de control elèctric
 • Dissenyador o dissenyadora de circuits i sistemes integrats en automatització industrial
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • al món laboral
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits anteriors han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.