• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGS
Milà i Fontanals

Característiques:

Comerç i Màrqueting
2.000 hores (2 cursos acadèmics) Formació en el centre de treball: 350 hores.
Presencial
 • Gestió Administrativa del Comerç Internacional
 • Finançament Internacional
 • Mitjans de Pagament Internacionals
 • Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa
 • Logística d'Emmagatzematge
 • Màrqueting Internacional
 • Sistema d'Informació de Mercats
 • Negociació Internacional
 • Comerç Digital Internacional
 • Anglès
 • Francès
 • Projecte de Comerç Internacional
 • FOL
 • Formació en Centres de Treball
Pràctiques en empreses del sector
 • Tècnic/a en comerç exterior
 • Tècnic/a d'operacions exteriors d'entitats financeres
 • Assistent i adjunt/a de comerç internacional
 • Tècnic/a de màrqueting internacional
 • Transitari o transitària
 • Consignatari o consignatària de vaixells
 • Operador logístic o operadora logística
 • Tècnic/a en logística del transport
 • Coordinador/a logístic/a
 • Assistent/a al departament d'operacions comercials internacionals
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • al món laboral
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits anteriors han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.