• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGS
Milà i Fontanals

Característiques:

Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics) Hores d’estada a l’empresa: 1.000 hores.
Presencial
 • Mostreig i Preparació de la Mostra
 • Anàlisis Químiques
 • Anàlisi Instrumental
 • Assajos Físics
 • Assajos Fisicoquímics
 • Assajos Microbiològics
 • Assajos Biotecnològics
 • Qualitat i Seguretat en el Laboratori
 • Anglès Tècnic
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Industria Paperera
 • Projecte de Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat
 • Formació en Centres de Treball
Formació Dual
 • Analista de laboratori químic, microbiològic, de materials, d’indústries agroalimentàries, d’indústries transformadores, d'indústries farmacèutiques
 • Analista en laboratoris d'indústries papereres
 • Analista de centres de formació, investigació i desenvolupament
 • Analista microbiològic d’indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries biotecnològiques
 • Analista d’aigües potables i residuals
 • Tècnic de laboratori de química industrial
 • Tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses
 • Tècnic d’assajos de productes de fabricació mecànica
 • Tècnic d’assajos de materials de construcció
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • al món laboral
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits anteriors han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.