• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGS
Milà i Fontanals

Característiques:

Instal·lació i Manteniment
Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics) Formació en el centre de treball: 350 hores.
Presencial
 • Sistemes Mecànics
 • Sistemes Hidràulics i Pneumàtics
 • Sistemes Elèctrics i Electrònics
 • Elements de Màquines
 • Processos de Fabricació
 • Representació Gràfica de Sistemes Mecatrònics
 • Configuració de Sistemes Mecatrònics
 • Processos i Gestió de Manteniment i Qualitat
 • Integració de Sistemes
 • Simulació de Sistemes Mecatrònics
 • Projecte de Mecatrònica Industrial
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
Pràctiques en empreses del sector
 • Tècnic o tècnica en planificació i programació de processos de manteniment d'instal·lacions de maquinària i equips industrials
 • Cap d'equip en muntatge d'instal·lacions de maquinària i equips industrials
 • Cap d'equip en manteniment d'instal·lacions de maquinària i equips industrials
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • al món laboral
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits anteriors han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.