• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGM
Milà i Fontanals

Característiques:

Instal·lació i manteniment
2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics i en horari de matí
Presencial
 • Màquines i Equips Tèrmics
 • Tècniques de Muntatge d'Instal·lacions
 • Instal·lacions Elèctriques i Automatismes
 • Configuració d'Instal·lacions Calorífiques
 • Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Calorífiques
 • Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions d'Aigua
 • Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions d'Energia Solar Tèrmica
 • Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions de Gas i Combustibles Líquids
 • Formació i Orientació Laboral
 • Anglès Tècnic
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball
 • Instal·lador/a frigorista en instal·lacions comercials
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'equips de producció de calor
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions de calefacció i ACS
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions solars tèrmiques
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions d'aigua
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions de gas i combustibles líquids
 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 • al món laboral
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.