L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) s'ocupa de gestionar els tràmits administratius de l'escolarització de l'alumnat d'Igualada per a les etapes d'Infantil, Primària i Secundària de tots els centres educatius públics i concertats d'Igualada.

El servei atén les sol·licituds presentades dins i fora dels terminis de preinscripció i matrícula.

Us hi podeu adreçar per:

  • Sol·licitar plaça escolar de 0 a 16 anys.
  • Informar-vos dels centres educatius i de l'oferta escolar de la ciutat.
  • Conèixer el funcionament de la preinscripció i la matrícula.
  • Demanar qualsevol altra informació relacionada amb l'escolarització dels vostres fills/es.
  • Orientació, assessorament i/o suport en el procés d'escolarització

 

Escolarització dintre del termini ordinari

El Departament d'Educació de la Generalitat estableix quin és el període ordinari per tal de sol·licitar plaça escolar pel següent curs. També regula el barem i els criteris a seguir per l'assignació del centre escolar.

Més informació

 

Escolarització fora del termini ordinari

Una vegada finalitzat el període estipulat pel Departament d'Educació es permet sol·licitar plaça escolar fora del termini ordinari. En aquest cas no es tenen en compte zones ni puntuacions. La normativa vigent regula els criteris que les Comissions de Garanties d'Admissió (CGA) utilitzaran per assignar una plaça escolar.

Per demanar plaça escolar una vegada finalitzat el termini ordinari (marcat pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya) heu de demanar cita prèvia a l'OAC: 93 803 19 50.

Documentació que cal presentar
  • DNI / NIE / PASSAPORT de la persona sol·licitant (mare, pare o tutora legal).
  • Llibre de família o acta de naixement de l'infant a escolaritzar.

 

Comissió de Garanties d'Admissió (CGA)

Les Comissions de Garanties d'Admissió vetllen en tot el procés d'admissió per procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar d’Igualada.

 

Projecte d'Acompanyament a la Matrícula Viva

El projecte d’acompanyament a l’alumnat en matrícula viva, neix amb la finalitat de donar resposta a les dificultats de gestió educativa amb relació a la incorporació tardana de l’alumnat al sistema educatiu. Així doncs, aquesta iniciativa ofereix acompanyament per part d’una educadora social a aquelles famílies amb alumnat escolaritzat a Igualada en matrícula viva i que, per raons d’especial vulnerabilitat, requereixen un suport més acurat.

En aquesta línia, des del projecte es pretén vetllar per una adaptació òptima de l’alumnat al centre escolar, treballant conjuntament amb el centre educatiu i la família, per tal de donar resposta a les problemàtiques associades a la situació d’aquestes famílies (desconeixement de la llengua, atur, manca habitatge, dificultats econòmiques, etc).

Des de l’OME juntament amb inspecció educativa, Serveis Socials i EAP s’identifiquen aquells casos que es consideren susceptibles de ser acompanyats, els quals més endavant, seran orientats per un/a Educador/a Social de referència.