El Pla Educatiu Entorn és una proposta educativa de cooperació entre l'Ajuntament d’Igualada i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat de forma integrada i comunitària, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves, amb una especial sensibilitat als sectors socials amb més risc de vulnerabilitat.

Té com a objectiu aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat - en totes les seves dimensions - i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'educació intercultural, el foment de la convivència i l'ús de la llengua catalana.

Afavoreix el treball i aprenentatge en xarxa per tal de donar continuïtat i coherència entre les accions dels diferents agents educatius, incloent l'educació formal, la no formal i la informal. Per aquest motiu compta amb el suport i la participació de la comunitat educativa del territori i s'organitza en diverses comissions per a reflexionar, elaborar i gestionar accions conjuntament.

Objectius

Els objectius generals del Pla Educatiu d’Entorn són:

 1. Èxit educatiu de tot l’alumnat: Contribuir a millorar les condicions d’escolarització i la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural i el foment de la convivència.
 2. Participació de l’alumnat en espais de lleure: Potenciar-ne l’educació en valors i el compromís cívic.
 3. Implicació de les famílies: Participació de les famílies en l’educació dels fills i filles, i en la vida escolar.
 4. Ús social de la llengua catalana: Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i de valoració de la diversitat lingüística.
 5. Salut i activitat física: Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva.

Actuacions

El Pla Educatiu d’Entorn d’Igualada ha ampliat el seu abast a tota la ciutat i per això ha integrat projectes adreçats a la ciutat als ja consolidats dins del PEE inicial de la zona de Llevant. Entre les actuacions, en destaquen:

 • Ajuts municipals a l’escolarització
 • Servei d’Orientació d'Àmbit Comunitari
 • Programa AIRE
 • Sonaescola
 • Programa Magnet
 • Cursos d'acollida i aprenentatge del català per a famílies
 • Ajuts Patronat Garcia Fossas i promoció del lleure en període de vacances escolars