• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGM
Milà i Fontanals

Característiques:

Transport i manteniment de vehicles
2.000 hores (2 cursos acadèmics). Formació en el centre de treball: 383 hores
Presencial
 • Processos de desmuntatge, muntatge i instal·lació d’elements amovibles als vehicles.
 • Reparació d’elements metàl·lics i sintètics que incorporen les carrosseries.
 • Tècniques de soldadura utilitzada en el sector de l’automoció.
 • Processos de substitució d’elements fixos de la carrosseria.
 • Processos de protecció, igualació i preparació de superfícies.
 • Diagnosi i reparació d’elements estructurals.
 • Tècniques d’aplicació de pintures i embelliment de superfícies.
 • Aerografia i personalització amb aplicació de vinils
 • Disseny i mecanització de peces.
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball
Pràctiques en empreses del sector d’automoció
 • Xapistes reparadors de carrosseria d’automòbils, de vehicles pesants, de tractors, de maquinària agrícola, d’indústries extractives, de construcció i d’obres públiques, i de material ferroviari.
 • Personal instal·lador de llunes i muntador d’accessoris.
 • Personal pintor de carrosseria d’automòbils, de vehicles pesants, de tractors, de maquinària agrícola, d’indústries extractives, de construcció i d’obres públiques, i de material ferroviari.
 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 • al món laboral
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.