• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGS
Milà i Fontanals

Característiques:

Serveis Socioculturals i a la Comunitat
Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics) Formació en el centre de treball: 383 hores.
Presencial
 • Intervenció amb Famílies i Atenció als Infants en Risc Social
 • Didàctica de l'Educació Infantil
 • Autonomia Personal i Salut Infantil
 • El Joc Infantil i la seva Metodologia
 • Expressió i Comunicació
 • Desenvolupament Cognitiu i Motriu
 • Desenvolupament Sòcio-afectiu
 • Habilitats Socials
 • Primers Auxilis
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Projecte d'Atenció a la Infantesa
 • Formació en Centres de Treball
Pràctiques en centres i institucions educatives.
 • Educador en el primer cicle d’educació infantil
 • Educador de reforç a segon cicle d’educació infantil
 • Educador en institucions i/o programes amb menors en situació de risc social i suport a les famílies
 • Educador en programes i/o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, biblioteques, centres d’oci, granges escola…
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • al món laboral
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits anteriors han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.