• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGS
Milà i Fontanals

Característiques:

Activitats físiques i esportives
2.000 hores (2 cursos acadèmics) Formació Dual: 1000h
Presencial
 • Valoració de la condició física i primers auxilis
 • Dinamització grupal.
 • Planificació de l'animació socioesportiva
 • Metodologia de l'ensenyament d'activitats físic-esportives
 • Activitats fisicoesportives individuals
 • Activitats d'oci i temps lliure
 • Activitats fisicoesportives d'implements
 • Activitats fisicoesportives d'equip
 • Jocs i activitats físic-recreatives i d'animació turística
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball
Formació Dual
 • Professor o professora d'activitats fisicoesportives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres).
 • Animador o animadora fisicoesportiu i recreatiu.
 • Animador o animadora d'activitats d'inclusió socioesportiva.
 • Animador o animadora de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques.
 • Animador o animadora d'activitats recreatives a l'aire lliure en instal·lacions turístiques.
 • Coordinador o coordinadora d'activitats d'animació esportiva.
 • Coordinador o coordinadora d'activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • al món laboral
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits anteriors han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.