• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGM
Milà i Fontanals

Característiques:

Instal·lació i Manteniment
2.000 hores (2 cursos acadèmics). Hores d’estada a l’empresa: 1.000 hores
Presencial
 • Tècniques de Fabricació
 • Tècniques d'Unió i Muntatge
 • Electricitat i Automatismes Elèctrics
 • Automatismes Pneumàtics i Hidràulics
 • Muntatge i Manteniment Mecànic
 • Muntatge i Manteniment Elèctric/Electrònic
 • Muntatge i Manteniment de Línies Automatitzades
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball
Formació Dual
 • Mecànic o mecànica de manteniment
 • Muntador o muntadora industrial
 • Muntador o muntadora d'equips elèctrics
 • Muntador o muntadora d'equips electrònics
 • Mantenidor o mantenidora de línia automatitzada
 • Muntador o muntadora de béns d'equip
 • Muntador o muntadora d'automatismes pneumàtics i hidràulics
 • Instal·lador o instal·ladora electricista industrial
 • Electricista de manteniment i reparació d'equips de control, mesura i precisió
 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 • al món laboral
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.