• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGS
Milà i Fontanals

Característiques:

Informàtica i comunicacions
Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics) Formació en el centre de treball: 317 hores.
Presencial
 • Sistemes Informàtics
 • Bases de Dades
 • Programació
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació
 • Entorns de Desenvolupament
 • Desenvolupament Web en Entorn Client
 • Desenvolupament Web en Entorn Servidor
 • Desplegament d’Aplicacions Web
 • Disseny d’Interfícies Web
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Formació i Orientació Laboral
 • Projecte de Desenvolupament d’Aplicacions Web
 • Formació en Centres de Treball
Pràctiques en empreses del sector informàtic
 • Programador web
 • Programador multimèdia
 • Desenvolupador d’aplicacions en entorns web
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • al món laboral
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits anteriors han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.