• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGS
Milà i Fontanals

Característiques:

Serveis Socioculturals i a la Comunitat
Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics) Formació en el centre de treball: 383 hores.
Presencial
 • Context de la Intervenció Social
 • Inserció Sociolaboral
 • Atenció a les Unitats de Convivència
 • Mediació Comunitària
 • Suport a la Intervenció Educativa
 • Promoció de l'Autonomia Personal
 • Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació
 • Metodologia de la Intervenció Social
 • Primers Auxilis
 • Habilitats Socials
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Projecte d'Integració Social
 • Formació en Centres de Treball
Pràctiques en organismes públics i entitats i centres socials.
 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 • Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos
 • Treballador/a familiar
 • Auxiliar de tutela
 • Tècnic/a d'integració social
 • Educador/a d'educació especial
 • Monitor/a de persones amb discapacitat
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral
 • Mediador/a comunitari/ària
 • Mediador/a intercultural
 • Tècnic/a en ocupació amb suport
 • Tècnic/a d'acompanyament laboral
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • al món laboral
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits anteriors han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.